โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต



pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      กำจัดและป้องกันเหานักเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อลดอัตราการเกิดเหาในเด็กนักเรียน
    1.1.2 เพื่อให้เด็กสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองได้
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีเหาลดน้อยลง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    นักเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
    - จัดทำโครงการสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- สำรวจนักเรียนที่เป็นโรคเหา
    - แจกใบความรู้เกี่ยวกับโรคเหาให้กับผู้ปกครองนักเรียน
    - แนะนำผู้ปกครองเรื่องการกำจัดเหาและให้แชมพูกำจัดเหากับผู้ปกครองนักเรียนคนละ 1 ซอง/15 วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
    - ตรวจติดตามผล 1 ครั้ง/เดือน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเพียรปัญญา

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 3,970.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กระดาษA4 ทำใบความรู้ จำนวน 1 รีม เป็นเงิน 120.00 บาท
- แชมพูกำจัดเหา ขนาด 20 มล. จำนวน 20 คน (2ซอง/คน/3เดือน) ราคาซองละ 22 บาท เป็นเงิน 2,640.00 บาท
- หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์จำนวน 2 ห่อๆละ 150 บาท (100 ชิ้น/ห่อ) เป็นเงิน 300.00 บาท
- หวีสางเหาสแตนเลสจำนวน 7 อันๆละ 130 บาท เป็นเงิน 910.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,970.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรคเหาลดน้อยลงจากเดิม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนเพียรปัญญา
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนเพียรปัญญา


นางสาวนที รักธัญญะการ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเพียรปัญญา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต