โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่่อส่งสเริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
    1.2.3 ร้อยละ60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน และมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประสานงานพยาบาลวิชาชีพเทศบาลนครรังสิต มาให้ความรู้ด้านสุขภาพ และวิทยากรอื่นๆ กิจกรรมนันนาการ การออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพร่างกายเบื่้องต้น และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 25 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 26 สิงหาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 206,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
เดือนตุลาคม 2563 (ลดปวด คอ บ่า ไหล่ ในผู้สูงอายุ : นักกายภาพบำบัด)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มจำนวน 200 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 200 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดปีระยะเวลาดำเนินการ(กระดาษ A4,ปากกา ลูกแม๊ก ลิขวิด ฯลฯ เป็นเงิน 9,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 29,000.00 บาท
เดือนพฤศจิกายน 2563 (การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์) มีวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มจำนวน 200 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 200 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 480 บาท เป็นเงิน 480.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร กิจกรรมกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ 480 บาท เป็นเงิน 1,920.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 200 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 32,400.00 บาท
เดือนมกราคม 2564 (โรคใกล้ตัวสำหรับผู้สูงอายุ)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มจำนวน 200 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000.00 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์) มีวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมง ๆ 480 บาท เป็นเงิน 480.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร กิจกรรมกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ 480 บาท เป็นเงิน 1,920.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 200 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 32,400.00 บาท
เดือนมีนาคม (ตรวจสุขภาพในช่องปาก : ทันตแพทย์ รพ.ประชาธิปัตย์)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 200 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000.00 บาท
เดือน พฤษภาคม 2564 (สมุนไพรใกล้บ้าน:แพทย์แผนไทย)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มจำนวน 200 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 200 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000.00 บาท
เดือนมิถุนายน 2564 (เสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ) มีวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มจำนวน 200 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 200 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมง ๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร กิจกรรมกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 23,000.00 บาท
เดือน สิงหาคม 2564 (การดูแลสุขภาพในช่องปาก : ทันตภิบาล)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- โต๊ะพับขนาด 60 x 150 x 75 ซม.จำนวน 4 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 30,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 206,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200


นายไพบูลย์ พาณิชย์เจริญรัตน์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุรัตโกสินทร์ 200

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต