โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ออกกำลังกายด้วยวิธีบาสโลปชุมชนเปรมปรีดิ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในชุมชนมีความรู้และทักษะในการออกกำลังกายที่ถูกวิธี
    1.1.2 เพื่เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ70 ของกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร้อยละ 50 ของจำนวนครั้งทั้งหมดของโครงการ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับดี - ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
     เป็นชาวชุมชนเปรมปรีดิ์และชุมชนใกล้เคียง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- นัดประชุม ปรึกษา วางแผน การดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงานตามโครงการ
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการ
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยบาสโลป ทุกวัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 18.00 -19.00 น.
  2.2 ขั้นดำเนินการ- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ
    - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ลงชื่อ และจัดหาผู้นำบาสโลป
    - ดำเนินการตามโครงการ โดยจัดให้มีการออกกำลังกายบาสโลป
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ สนามเด็กเล่นเปรมปรีดิ์ ซอย 10

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 138 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม เช่น กระดาษ A4 แฟ้ม ปากกา ฯลฯ และป้ายไวนิล 1x1.5 จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
    2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความสนใจและประโยชน์ในการออกกำลังกาย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มคนรักสุขภาพเปรมปรีดิ์
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายบาสโลป

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มคนรักสุขภาพเปรมปรีดิ์


นางสาวประนอม เขียนศรี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มคนรักสุขภาพเปรมปรีดิ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต