โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นครรังสิต รัตนโกสินทร์ และ ศพด.ฯ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้และเพิ่มทักษะเบื้องต้นในเรื่องโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
    1.1.2 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีทักษะในการจัดสภาพแวดล้อมและคัดกรองอาการป่วยเบื้องต้นที่ถูกวิธีได้
    1.1.3 เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยใช้สมุนไพร
    1.1.4 เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย
    1.1.5 เพื่อลดอัดตราการเกิดเหาในนักเรียน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยและ 80 ของครูและผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กก่อนวัยเรียน
    1.2.2 ไม่เกิดการระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
    1.2.3 ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
    1.2.4 ร้อยละของภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย = 0
    1.2.5 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่กลับมาเป็นโรคเหาซ้ำภายใน 3 เดือน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 205 คน
    นักเรียนในโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ และ ศพด.ฯ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมวางแผนดำเนินงาน
    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรมและขอความร่วมมือในการดำเนินงาน
    - กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและครูในเรื่องของโรคติดต่อ เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอีสุกอีใส โรคไข้เลือดออก
    - กิจกกรรมที่ 2 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
    - กิจกรรมที่ 3 แนะนำผู้ปกครองเรื่องการกำจัดเหา และให้แชมพูกำจัดเหากับผู้ปกครองคนละ 1 ซอง/15 วัน เป็นเวลา 3 เดือน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 22,645.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและครูในเรื่องของโรคติดต่อ เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอีสุกอีใส โรคไข้เลือดออก
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 223 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,575.00 บาท
- น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดตตอล 1 แกลลอน ราคาแกลลอนละ 2000 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ถ่านสำหรับใส่เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ดิจิตอล ขนาด AA แพค 4 ก้อน จำนวน 5 แพค ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 300.00 บาท
- ค่าสบู่เหลวล้างมือ ขนาด 250 มล. จำนวน 12 ขวด ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
- ถุงมือยางตรวจโรค ไซส์ M กล่องละ 100 ชิ้น ราคากล่องละ 200 บาท เป็นเงิน 200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,775.00 บาท
กิจกรรมที่ 2 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง เช่น ขวดสเปรย์ น้ำมันตะไคร้หอม muscofix แอลกอฮอล์ White mask ฯลฯ เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 4,300.00 บาท
กิจกรรมที่ 3 การกำจัดเหา
- ค่าแชมพูกำจัดเหาขนาด20มล.จำนวน 50 คน(2ซอง/คน/3เดือน)จำนวน300ซอง ๆละ22บาท เป็นเงิน 6,600.00 บาท
- ถุงมือยางสำหรับทำความสะอาด 6 คู่ ๆ ละ 80 บาท (กิจกรรมที่ 1) เป็นเงิน 480.00 บาท
- ค่าไวนิลโครงการ ขนาด 1.20 ม.*2.50 ม. (ตร.ม.ละ 150 บาท) เป็นเงิน 490.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,570.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,645.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ปกครอง ครูและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคติดต่อในเด็ก
    2. ลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
    3. นักเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เป็นโรคเหาลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) อบรมให้ความรู้/ เฝ้าระวังและคัดกรองสุขภาพ/กิจกรรมป้องกันควบคุมโรค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์


นางเจริญศรี บุญสกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต