โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ไท้เก๊กสุขภาพด้วยไม้พอง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการใช้พลังงานแฝงในร่างกาย
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายต่อเนื่องสม่ำเสมอ
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการใช้ไม้พองกำหนดแกนสมดุลในร่างกาย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ระดับดี-ดีมาก
    1.2.3 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    สมาชิกกลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต และชุมชนต่างๆทุกช่วงวัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการนี้
    - นำข้อมูลสุขภาพและนำมาวางแผนดำเนินงานโครงการฯ
    - ปรึกษาพยาบาลเทศบาลนครรังสิตในการเขียนโครงการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ ที่ใช้ในการอบรม
    - ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ ณ.สถานที่ฝั่งลานจอดรถห้องประชุมชั้น ๑๐ เทศบาลนครรังสิต ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ณ.สถานที่ฝั่งลานจอดรถห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 48,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำการออกกำลังกาย 138 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษเอ4 ปากกา การทำสื่อประชาสัมพันธ์ แบตเตอร์รี่​ สมุดบันทึกสุขภาพ ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องวัดความดัน1ชุด เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- สายวัดเอวจำนวน2เส้น เป็นเงิน 100.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ไม้พองจำนวน20อันราคา150บาทต่ออัน เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกกลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊กและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิตและชุมชนใกล้เคียงมีสุขภาพเข็งแรงมากขึ้น
    2. สมาชิกเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย
    3. สมาชิกในกลุ่มและประชาชนทุกช่วงวัยมีสมาธิในการก้าวเดินอย่างมั่นคง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยไท้เก๊ก

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต


นางสายพิณ เป็ง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต