โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็ก
    1.1.2 เพื่อให้เด็กเล็กที่มีภาวะโภชนาการเกินและทุพโภชนาการได้รับการดูแลแก้ไขและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้รับการอบรมสามารถประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือทุพโภชนาการได้รับการดูแลแก้ไขและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 37 คน
    ครูและผู้ดูแลเด็ก 16 คน ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) และโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ จำนวน 21 คน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) และโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ที่มีภาวะโภชนาการเกินและทุพโภชนาการ จำนวน 21 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประเมินโภชนาการ
    - ดำเนินการชั่ั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงเด็กเล็กเดือนเว้นเดือน
    - บันทึกผลน้ำหนักส่วนสูงในสุมดทะเบียนเด็กพร้อมแจ้งพ่อแม่ทราบและบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดทำทะเบียนเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน และเด็กที่มีน้ำหนักน้อยหรือผอม แยกเป็นการเฉพาะ
    - กิจกรรมที่1 จัดอบรมให้ความรู้ครูและผู้ปกครองด้านโภชนาการ
    - ภาวะทุพโภชนาการ การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
    - - กิจกรรมที่2จัดหานมและไข่เพิ่มเติมสำหรับเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) และโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
    - ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็ก เดือนละ 1 ครั้งจนครบ 3-6 เดือนและแนะนำพ่อแม่ให้ดำเนินการต่อเนื่อง
    - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินโครงการพร้อมแนบรายงานส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 18,380.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1.อบรบให้ความรู้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมงฯละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าแผ่นพับเอกสารให้ความรู้ จำนวน 38 ชุดฯละ 5 บาท เป็นเงิน 190.00 บาท
- อาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ผู้ปกครองและวิทยากร จำนวน 22 ชุดๆละ 25 บาท เป็นเงิน 550.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,540.00 บาท
2.กิจกรรมการประเมินและแก้ไขภาวะสุขภาพ
- ไข่สำหรับเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 11 คนฯละ90 ฟอง(3 เดือนๆละ30 ฟอง) ฟองละ 4 บาท เป็นเงิน 3,960.00 บาท
- นมจืดสำหรับเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 11 คนๆละ 108 กล่อง(12สัปดาห์ๆละ 9กล่อง)กล่องละ 10 บาท เป็นเงิน 11,880.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,840.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,380.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีภาวะโภชนาการปกติ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) การอบรม/คัดกรอง/แก้ไขปัญหา

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์


นางสุจิตรา สาธุรัตน์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต