โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี
    1.1.2 เพื่อให้เด็ก 0-6 ปี ได้รับการประเมินและการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
    1.1.3 เพื่อให้เด็ก 0-6 ปี ที่สงสัยพัฒนาการล่าช้ารับการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    1.2.2 ร้อยละ100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อให้รับการรักษาและคำแนะนำตามความเหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
    เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)และ(เทพธัญญะอุปถัมภ์)

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ครูจัดทำทะเบียนเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(เอื้ออาทรรังสิต) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังให้ผู้ปกครอง
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ครู ผู้ปกครอง ดำเนินการประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามอายุ และบันทึกในคู่มือเฝ้าระวังและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
    - หากพบเด็กที่มีพัฒนาการที่สงสัยล่าช้า ประสานเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต/โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ทราบและแจ้งผู้ปกครองนำเด็กไปตรวจคัดกรองพัฒนาการกับเจ้าหน้าที่
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 6,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าเครื่องมือประเมินพัฒนาการ DSPM เด็กอายุ 0-6 ปี จำนวน 2 ชุดๆละ 3,000บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับกาารตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)


นางสาวปทุมทิพย์ ถือซื่อ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต