โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
    1.1.2 เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
    1.1.3 เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดเหาในเด็ก
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
    1.2.2 ค่า CI = 0
    1.2.3 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นเหา
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
    เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)และ(เทพธัญญะอุปถัมภ์)

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
    - สำรวจนักเรียนที่เป็นโรคเหา
    - สำรวจจุดอับแสง จุดเสี่ยงที่ยุงจะวางไข่
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆที่เกิดในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อแก่ผู้ปกครอง โดยครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
    - แจกแชมพูกำจัดเหาให้นักเรียนและผู้ปกครองที่เป็น คนละ 1 ซอง/15 วัน เป็นเวลา 3 เดือน ตรวจติดตามผลเดือนละ 1 ครั้ง
    - ดำเนินการติดตั้งเครื่องกับดักไข่ยุง (1 เครื่อง/30 ตรม.) บันทึกข้อมูลการใช้เครื่องกับดักไข่ยุง และข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 11,540.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- สบู่เหลวงล้างมือ ขนาด 225 มล. 20 ขวดๆละ 75 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- สบู่เหลวล้างมือ แบบรีฟิล ขนาด 200 มล. 20 ถุงๆละ 39 บาท เป็นเงิน 780.00 บาท
- เครื่องดักยุง จำนวน 4 เครื่องๆละ 1,400 บาท เป็นเงิน 5,600.00 บาท
- แชมพูกำจัดเหา ขนาด 20 มล. ซองละ 22 บาท จำนวน 5 คนๆละ 2 ซอง เป็นเวลา 3 เดือน เป็นเงิน 660.00 บาท
- หมวกคลุมผมพลาสติกใส แพคละ 100 ชิ้น จำนวน 1 แพค เป็นเงิน 100.00 บาท
- หวีไฟฟ้ากำจัดเหา จำนวน 1 เครื่องๆละ 400 บาท เป็นเงิน 400.00 บาท
- เครื่องวัดไข้อินฟาเรด 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 11,540.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,540.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ปกครองนักเรียน ครู และผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก
    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) ปลอดลูกน้ำยุงลาย และไม่เกิดโรคไข้เลือดออก
    3. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) เป็นโรคเหาลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)


น.ส.ปทุมทิพย์ ถือซื่อ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต