โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการดำเนินชีวิต อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในชมรมและชุมชนต่อไปได้
    1.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจริงภาคสนามกับ ชมรมผู้สูงอายุ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถสอบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละช่วงวิชา
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 65 คน
     ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและ มอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - เปิดเรียน โดยการอบรมและฝึกปฏิบัติ สัปดาห์ละ 1 วัน แบ่ง เป็น 2 เทอม รวมเน้นสาระความรู้และกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบ หลากหลาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 16 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต (ห้องประชุมนิลุบล ชั้น 11 อาคารสำนักงาน เทศบาลนครรังสิต) ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล ธัญบุรี และศูนย์พึ่งพิงสุนัขคลอง 12

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 401,025.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65 คน ๆละ 25 บาท ( 35 วัน) เป็นเงิน 56,875.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม 65 คน ๆละ 75 บาท ( 6 วัน ) เป็นเงิน 29,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 86,125.00 บาท
ค่าสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท(1,200 บาท/วัน รวม 33 ครั้ง) เป็นเงิน 39,600.00 บาท
- วิทยากรกลุ่มละ 1 คน แบ่ง 2 กลุ่มๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท (4,800 บาท/วัน รวม 33 ครั้ง) เป็นเงิน 158,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 198,000.00 บาท
วิทยากรสำหรับการเรียนคอมพิวเตอร์
- วิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท (รวม 2 ครั้ง) เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- วิทยากรกลุ่มละ 1 คน คน จำนวน 5 กลุ่มๆ ละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท (24,000x 2 ครั้ง ) เป็นเงิน 48,000.00 บาท
- ค่าทำกระเป๋า 65 ใบๆละ 300 บาท เป็นเงิน 19,500.00 บาท
- ค่าเช่าห้องคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ดูแล(วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าเช่ารถบัส/รถตู้ในการฝึกอบรมนอกสถานที่ เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น ถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา กระดาษ อุปกรณ์จัดบอร์ดความรู้ และอื่นๆ เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 116,900.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 401,025.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดี ทั้งสุขภาพกาย จิต อารมณ์ และสังคม สามารถทำประโยชน์ต่อผู้อื่นได้
    2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้ และการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต