ภาพกิจกรรม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนรัตนโกสินทร์ 200 ปี กลุ่ม 4© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต