ภาพกิจกรรม สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) การรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน และการเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัย

สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) การรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน และการเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชุมชนต่าง ๆ รวมถึงสถานศึกษาในประเทศไทย ประสบปัญหาในการดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่พบอยู่เสมอคือ ความรู้ความเข้าใจในการทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู่ ทำให้บ่อยครั้งเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุที่สำคัญเนื่องจากสมาชิกในชุมชนต่าง ๆ/สถานศึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และบางครั้งแม้แต่ตัวของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเอง ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นถึงความสำคัญของรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัย เพื่อจักได้รักษาไว้ซึ่งชีวิตของเด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา อันจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) การรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน และการเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัยแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ขึ้น โดยจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยหมู่ รวมทั้งการรักษา ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในการดูแลชีวิตของตนเอง เด็กนักเรียน ตลอดจนประชาชนในชุมชนละแวกใกล้เคียงกับสถานศึกษา ให้ปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต