ภาพกิจกรรม เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต ประจำปี 2560

เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต ประจำปี 2560
การเกิดโรคฟันผุในเด็กเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและผุอย่างต่อเนื่องในช่วงอายุ 3-5ปี จากการสุ่มตรวจสภาวะทันตสุขภาพเด็ก3ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ ปีงบประมาณ 2558 พบว่าเด็ก 3 ปีมีฟันผุร้อยละ 68.5 เกินค่ามาตรฐาน แต่มีแนวโน้มลดลงจากปีงบประมาณ2557 มีฟันผุร้อยละ 71.5 ซึ่งค่ามาตรฐานระดับประเทศไม่เกินร้อยละ54.0 และเด็กอนุบาลทั้ง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในโรงเรียนบางแห่ง พื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ ยังไม่มีหน่วยงานได้เข้าไปส่งเสริมป้องกัน ด้านทันตสุขภาพ ฟลูออไรด์วานิช เป็นฟลูออไรด์ที่สามารถป้องกันฟันผุในฟันที่ยังไม่เกิดรอยโรค และเป็นฟลูออไรด์ ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ในเด็ก 0-5 ปีได้อย่างปลอดภัย มีขั้นตอนในการใช้ง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ต้องขัดฟัน โรงพยาบาลประชาธิปัตย์จึงจัดทำโครงการเคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต ประจำปี 2560 แก่เด็กนักเรียนประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 5 แห่ง เด็กอนุบาลใน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดวงกมล โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร , โรงเรียนทองพูลอุทิศ , โรงเรียนวัดแสงสรรค์ , โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต , โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต , โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา , โรงเรียนบรรจบรักษ์ , โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา , โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ , โรงเรียนอุดมวิทยา , โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยด้าน ทันตสุขภาพ คือมีฟันน้ำนมขึ้นตามช่วงอายุ และไม่สูญเสียฟันน้ำนมก่อนวัยอันควรในปีการศึกษา2560
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต