ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจคัดกรองผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต (วันที่ 24 สค. สวนสุขภาพฯ)

ตรวจคัดกรองผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต (วันที่ 24 สค. สวนสุขภาพฯ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดตามผลการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) จังหวัดปทุมธานี
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ร่วมประเมินติดตามผลการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดยคณะการติดตามประเมินผล ระดับอำเภอและจังหวัด
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต