ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพฟรี วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี

ตรวจสุขภาพฟรี วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี
ลงทะเบียน https://www.fundrangsit.com/index.php/main/register/41

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดตามผลการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) จังหวัดปทุมธานี
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ร่วมประเมินติดตามผลการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดยคณะการติดตามประเมินผล ระดับอำเภอและจังหวัด
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต