ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพฟรี วันที่ 23 ก.ค. 2565 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถ

ตรวจสุขภาพฟรี วันที่ 23 ก.ค. 2565 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถ
ลงทะเบียน https://www.fundrangsit.com/index.php/main/register/35

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดตามผลการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) จังหวัดปทุมธานี
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ร่วมประเมินติดตามผลการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดยคณะการติดตามประเมินผล ระดับอำเภอและจังหวัด
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต