คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี (ชุดที่ 2)

1. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข
รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. นางพิมพร เทียนถาวร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
อนุกรรมการ
4. น.ส.เกษร คนค้า
อนุกรรมการ
5. น.ส.จุฑาทิพย์ ก๊กมาศ
อนุกรรมการ
6. หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง
อนุกรรมการและเลขาฯ
7. นางสาวสุรภา เศรษฐาผล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ