ระบบทะเบียนทรัพย์สิน

ที่มาทรัพย์สินของกองทุน


1. กองทุนจัดซื้อจัดจ้าง


     (ก) จากวงเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน ซึ่งไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนในแต่ละ

            รอบปีงบประมาณ


     (ข) จากเงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุน โดยระบุวัตถุประสงค์การบริจาคเพื่อสำหรับให้จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินให้กับกองทุน


2. บุคคลหนึ่งบุคคลใดจัดซื้อจัดจ้างแล้วอุทิศทรัพย์สินนั้นให้กับกองทุน


3. ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการของผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ที่มีเงื่อนไขการอนุมัติโครงการ

      ว่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องลงทะเบียนเป็นของกองทุน


4. การบริจาคของบุคคลที่หมดความจำเป็นในการที่จะใช้ทรัพย์สินนั้นอีกต่อไป


5. การรับโอนจากหน่วยบริการ หรืออื่น ๆ


          ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง (4)(5) ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพย์สินนั้นไม่สามารถใช้การได้ทันที หากจะใช้ต้องทำการซ่อมแซมก่อนและการดำเนินการดังกล่าวต้องเสียค่่าใช้จ่ายมาก กรณีนี้กองทุนจะรับทรัพย์สินนั้นไว้หรือไม่ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมกรรมการ