เปิดอบรมวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 นถึง 16.00 น

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

  1. นางอรณิชชา ตระกูลคงสิงขร 
  2. สุรภา เศรษฐาผล 
  3. นางสาวจริยา บุญเจริญ 
  4. น.ส.อัจฉรา สุวรรณกษาปณ์ 
  5. นางอารีย์ เชี่ยวสิทธิไชย 
  6. น.ส.สุนันทา จิตตะเสนีย์ 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต