วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

  1. นายจารุเดช อ้นอมร 
  2. นางนันท์นภัส บุญละหุ่งเพ็ชร์ 
  3. นายอภิชิต พิชิตวิริยะกุล 
  4. นาง ยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล 
  5. นาง ยุวดี ศิริชัยวัฒนาโยธิน 
  6. นางสาว พาดารัก พิชิตวิริยะกุล