วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

  1. นายจารุเดช อ้นอมร 
  2. นางนันท์นภัส บุญละหุ่งเพ็ชร์ 
  3. นายอภิชิต พิชิตวิริยะกุล 
  4. นาง ยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล 
  5. นาง ยุวดี ศิริชัยวัฒนาโยธิน 
  6. นางสาว พาดารัก พิชิตวิริยะกุล 
  7. นางสาวจริยา บุญเจริญ 
  8. วัฒนา ชื่นสงวน 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต