ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2562 11 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 เวลา 08.30 น. ผู้ประสานงาน พิมพร 02-567-1487

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

  1. ยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล 
  2. อภิชิต พิชิตวิริยะกุล 
  3. ยุวดี ศิริชัยวัฒนาโยธิน 
  4. พาดารัก พิชิตวิริยะกุล 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต