ขอเชิญลงทะเบียนร่วม โครงการรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมหงส์ม้งกร ชั้น 12 เวลา 08.30 น. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน ผู้ประสานงาน พิมพร 02-567-1487

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

  1. ยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล 
  2. อภิชิต พิชิตวิริยะกุล 
  3. ยุวดี ศิริชัยวัฒนาโยธิน 
  4. พาดารัก พิชิตวิริยะกุล 
  5. นางนพพา บุญพร 
  6. จารุภา จันทร์เสวก 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต