สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) 02-531-0755 และลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 1. หวานฤทัย พรมมิ 
 2. โชติกา รักสระนิคม 
 3. น้ำทิพย์ พลคำมาก 
 4. นางประเทือง อ๊อกฉิม 
 5. ทิพวรรณ มีศิริ 
 6. นางนพพา บุญพร 
 7. ปิยะวรรณ คงยัง 
 8. นางสาวปานทิพย์ จำปา 
 9. นางชูศรี เกิดพร 
 10. นางนาตยา แสนอินทร์ 
 11. นางอุษา ศิริรุ่งวัฒนากุล 
 12. พิมพ์พิศา ตั้งคุรุสรณ์ 
 13. ชมชนก ตั้งคุรุสรณ์ 
 14. พัชรี ผ่องโสภณ 
 15. สมศรี สุทา 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต