วันที่ 3 ก.ค. 62 ห้องหงส์มังกรชั้น 12 ลานจอดรถเทศบาลนครรังสิต

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 1. นางอุ่นเรืิอน ราชประสิทธิ์ 
 2. น.ส.เกษร วัฒนพิศิษฐ์ 
 3. นางจินตนา แต้มประสิทธิ์ 
 4. นางอรพินท์ ชนะมาร ชนะมาร 
 5. น.ส.บุญ​ส่ง คล้ายศร 
 6. นางสุณิสา พรหมศรีพูล 
 7. ทัศนีย์ กาญจนาเพ็ญกุล 
 8. ภิรมย์ ว่องวุฒิ 
 9. สมคิด พูลสุข 
 10. นางบุศรา เกษมาลา 
 11. นาง อำไพ ทับทิมทอง 
 12. นายวัลลภ เพียรรัตน์พิมล 
 13. ธนวัฒน์ ผดุงธรรม 
 14. นางสนอง พูลลาภ 
 15. นายมนูญ พูลลาภ 
 16. อภิชาติ เวชวัฒนาชัยชนะ 
 17. สุนีย์ ยจนา 
 18. นางประไพ ใจประเสริฐ 
 19. นางธนิตา เสาร์สูงยาง 
 20. นางนพพา บุญพร 
 21. นางวนิดา เรณูนันท์ ณ อยุธยา 
 22. นางสำราญ สามาอาพัฒน์ 
 23. นิรันดร์ อมตวิวัฒน์ 
 24. น.สงสุพรรณ สุขสมบูรณ์ 
 25. วิไลวรรณ วิชชานุภาพ 
 26. นางวิลาสินี เวียงสิมา 
 27. นางสุรัสวดี นุตตานนท์ 
 28. นางสุรัสวดี นุตตานนท์ 
 29. นายฉลอง บุญพร 
 30. นายสุรินทร์ ปลื้มจิตร 
 31. นางสงบ ปลื้มจิตร 
 32. น.ส.สุทิน เจียมสันต์ 
 33. ลำพึง เจียมสันต์ 
 34. พะเยีย เอี่ยมสำอางค์ 
 35. มูฮา มั่นเดชวิด 
 36. ประคอง สุ่มทรัพย์ 
 37. นางปราณี พูลสระผล 
 38. นางชูศรี เกิดพร 
 39. นายชาญ เกิดพร 
 40. อัมพร ลืมขำ 
 41. นางพัชรี สีนวลจันทร์ 
 42. นายประมณฑ์เอก จันทระ 
 43. นางสุนันท์ พิมพ์เงิน 
 44. นางสาวสายทอง สกุลณาทวงษ์ 
 45. นางสมบูรณ์ เรือนงาม 
 46. นางนำ้ค้าง ดวงจินดา 
 47. นางอุบล ธุระกิจ 
 48. นายน้อย หงษ์ขันทอง 
 49. นางซิ้วเอ็ง บุญแก้วศรีชัย 
 50. นางยุพิน พิรุณชาติตระกูล 
 51. นายสิทธิกร พิรุณชาติตระกูล 
 52. ยุภาพร นวมแหลม 
 53. นายสมควร แก้วเทพ 
 54. นางพยุง หลงสมบูรณ์ 
 55. น.ส.สายบัว พันวา 
 56. นางพรอุษา สุวรรณดี 
 57. นายกิตติ สุวรรณดี 
 58. นางสาวนิตย์ แก้วสด 
 59. นางสมพร สมุยน้อย 
 60. นายเจริญ บางแก้ว 
 61. น.ท.สมบูรณ์ พ่วงสุวรรณ 
 62. มณฑา พ่วงสุวรรณ 
 63. กมลวรรณ ประกอบศิลป์ 
 64. นางพจนารถ วังชากร 
 65. สุนทรี กลิ่นทรัพย์ 
 66. มัณฑนา วันธรรม 
 67. นางสุภาพร ฝอยทอง 
 68. นางกิ่งกาญจน์ อรุณวัชรินทร์ 
 69. นางสาวกัญญาภรณ์ บ้วนกลาง 
 70. นางสาวมาลี วันดี 
 71. นส.นิตยา ไทยธรรม29 
 72. นางดารณี ทองยืน 
 73. นางสาวเนาวรัตน์ ทักษิณ 
 74. นางวาสนา ไคเซอร์ 
 75. นางสุชิน สุขแสง 
 76. สุเมธ กรีฑาเวช 
 77. จำลอง บุญจิตร 
 78. นายกฤษฎา ธนพรพรหม 
 79. บังอร ชะออน 
 80. สิทธิ​ชัย ชะออน 
 81. นางอัมพร กออนันตกุล 
 82. นางแอนนา ศรีเทพ 
 83. สมจิตต์ รักใคร่ 
 84. นางศิริพร งามประเสริฐ 
 85. นางรัตนา ทองยืน 
 86. นายประทิน เชื้อเชิญ 
 87. นายประทาน วงษ์เล็ก 
 88. นายจรัญ สุขกายา 
 89. นางหวามฤทัย พรมมิ 
 90. ต่อศักดิ์ มีเพียร 
 91. นางสวาท มีเพียร 
 92. นางสมควร ยิ้มใหญ่ 
 93. นางรภัทรภร นพเมือง 
 94. น.ส.นันทนีย์ วุฒินานนท์ 
 95. นางสมหวัง คงประโอฐ 
 96. นางวิจิตรา จิตรัตน์ 
 97. นายอุบล แก้วโสม 
 98. นายสมพร พูลเกษม 
 99. นางนิด พูลเกษม 
 100. นางบุญชู ปทุมมณี 
 101. นายถนอม อินกา 
 102. นางอุดม บุญธรรม 
 103. นางลัดดาวัลย์ มาอินทร์ 
 104. นางทองใบ มลาชู 
 105. นางศรีพัฒน์ สินสถิตย์ 
 106. นายศุภวัชร์ มีศรี 
 107. น.ส.ละมัย พลัดอุบล 
 108. นายหนอ สงวนชาติ 
 109. นางบุญส่ง สมคำเพชร 
 110. นางยุพาพร มะโนรัตน์ 
 111. นางสมจิต เสือโต 
 112. นางจันทร์ลี มะลิทอง 
 113. นางสมบัติ มีสวัสดิ์ 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต