ตรวจสุขภาพวันที่ 24 ก.ค. 62 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-567-1487

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 1. สุกัญญา น่วมจิตร์ 
 2. ศศิณัฏฐ์ บุญผลพูนทวี 
 3. นายบรรเจิด รัตนวิเศษ 
 4. นายนิติพัฒน์ สัจจาพันธ์ 
 5. อาภากร  
 6. นพรุจ ปิยะจิตติวงศ์ 
 7. อัมพร ลืมขำ 
 8. นางนันทภรณ์ เจียมสันต์ 
 9. ชาริณี เจียมสันต์ 
 10. สุภาภร์ จันทร์ลุน 
 11. ปุนณากิฎ จันทร์ลุน 
 12. นางบัวมัน สวนนันท์ 
 13. นฤมล ลาจังหรีด 
 14. มัณฑนา วันธรรม 
 15. นายวิฑูล แซ่ฮั้น 
 16. น.สจริญ ลี้ซ้ำ 
 17. น.ส.สำอางค์ อบรมชอบ 
 18. นายประยง นาแพง 
 19. นางมุล นาแพง 
 20. นายหยูศิริ เครือแสง 
 21. นางแมลลี่ เครือแสง 
 22. นายบุญธง นาคำ 
 23. น.ส.สรนันท์ ภูมิอ่อน 
 24. นายประสงคฺ์ ลาจังหรีด 
 25. นางวริศา วรรณอติชาติ 
 26. สมัคร เกตุมา 
 27. สุตินดา หอมเกษร 
 28. นาง สมควร แก้วการไถ 
 29. นาง ลำเนาว์ แซ่ล้อ 
 30. นาง จิราพิไล สุพศินเดชพงศ์ 
 31. นาง ดอกไม้ คงคา 
 32. นาย เภา คงคา 
 33. นายวิเชียร โทนโนนแดง 
 34. นาย นิกร แสงวัฒนะ 
 35. นางสาว ฉลาด ยิ่งยวด 
 36. นาง อนงค์ ผาเม่น 
 37. นาย บุญเลิศ แฉ่งจำเนียร 
 38. นาง วิจิตร สุ่มเจริญ 
 39. นาย วิง อ่อนน้อม 
 40. นาง สุดใจ เติมใจ 
 41. นางสมปอง ศักดี 
 42. สุรีรัตน์ ด้วงทอง 
 43. นางพวงพวย ศรีกล่ำ 
 44. นาง ประนอม เบ้าหัวดง 
 45. นางฉวีวรรณ ศรีสง่า 
 46. นางนรินทร์ รบศรี 
 47. นาง สมจิตร มีโชคชัย 
 48. น.ส.วิยดา ศรีวรกุล 
 49. นาง อนงค์ แก่อินทร์ 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต