ตรวจสุขภาพในวันที่ 23 ก.ค. 62 หรือ สอบถามได้ที่ 02-567-1487

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 1. น.ส.สุวรรณา สุนทรเทพวรากุล 
 2. นายชวน วงศ์สามารถ 
 3. นางบุญเรือง วงศ์สามารถ 
 4. นายโชติธัช เลิศไชย 
 5. นางกาญจนา เจดีย์ 
 6. นายฉลอง บุญพร 
 7. นางนพพา บุญพร 
 8. นายสุรินทร์ ปลื้มจิตร 
 9. นางสงบ ปลื้มจิตร 
 10. น.ส.สุทิน เจียมสันต์ 
 11. ลำพึง เจียมสันต์ 
 12. นางจุฑารัตน์ เมืองปฐม 
 13. เสาวลักษณ์ ปลัดสุติน 
 14. นายประมณฑ์เอก จันทระ 
 15. นายบุญส่ง วันสุขโข 
 16. นางสุนันท์ พิมพ์เงิน 
 17. นางสมบูรณ์ เรือนงาม 
 18. นางนำ้ค้าง ดวงจินดา 
 19. นายน้อย หงษ์ขันทอง 
 20. นางอุบล ธุระกิจ 
 21. นางซิ้วเอ็ง บุญแก้วศรีชัย 
 22. นางยุพิน พิรุณชาติตระกูล 
 23. นายสิทธิกร พิรุณชาติตระกูล 
 24. นายสิทธิกร พิรุณชาติตระกูล 
 25. นางพยุง หลงสมบูรณ์ 
 26. น.ส.สายบัว พันวา 
 27. นางสมพร สมุยน้อย 
 28. นางพจนารถ วังชากร 
 29. กมลวรรณ ประกอบศิลป์ 
 30. นางนุชนาฏ เจียมสันต์ 
 31. ลำเจียน เกษรมาลี 
 32. นางดารณี ทองยืน 
 33. นางสุชิน สุขแสง 
 34. สุเมธ กรีฑาเวช 
 35. นายกฤษฎา ธนพรพรหม 
 36. บังอร ชะออน 
 37. สิทธิ​ชัย ชะออน 
 38. นางแอนนา ศรีเทพ 
 39. นางรัตนา ทองยืน 
 40. สุจินดา หอมเกษร 
 41. นายประทิน เชื้อเชิญ 
 42. นายประทาน วงษ์เล็ก 
 43. นางรภัทรภร นพเมือง 
 44. น.ส.นันทนีย์ วุฒินานนท์ 
 45. นางสมหวัง คงประโอฐ 
 46. น.ส.วิไล หนูโจ้ 
 47. นางสำราญ สามาอาพัฒน์ 
 48. นางวิจิตรา จิตรัตน์ 
 49. นางนิด พูลเกษม 
 50. นายอุบล แก้วโสม 
 51. นายสมพร พูลเกษม 
 52. นางบุญชู ปทุมมณี 
 53. นายชาญ เกิดพร 
 54. นายนเรศ เพ็ญพล 
 55. นางอุ่นเรืิอน แก้วไพฑูรย์ 
 56. นางอุดม บุญธรรม 
 57. นางลัดดาวัลย์ มาอินทร์ 
 58. จงจิตร เขาใหญ่ 
 59. น.ส.ละมัย พลัดอุบล 
 60. นายหนอ สงวนชาติ 
 61. นางยุพาพร มะโนรัตน์ 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต