ตรวจสุขภาพ ในวันที่ 22 ก.ค. 62 หรือ สอบถามได้ที่ 02.567-1487

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 1. สังคม สีหาบุตร 
 2. ยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล 
 3. นายอภิชิต พิชิตวิริยะกุล 
 4. สุรภี ตั้งวรกุลชัย 
 5. วัฒนา ชื่นสงวน 
 6. นางอารมณ์ ปาโมก 
 7. ปิยะมาศ เรือนงาม 
 8. บุญลือ จงเจริญ 
 9. นางอำไพ จันทร 
 10. พลฯอัญชนะ สุขทวีไพบูลย์ 
 11. นางสุรางค์ ฉันทิยะชาติ 
 12. นายวิชัย ต้องรักโรจน์ 
 13. นางสาวคนึงนิตย์ แก้วอุทาน 
 14. สัมพันธ์ เต่าจันทร์ 
 15. นายณรงค์ ตรงดี 
 16. ชาญชัย ตั้งอภิวรคุณ 
 17. ลี่เกี่ยง ตั้งอภิวรคุณ 
 18. น.ส.สุกัญญา กาญจนพงษ์พร 
 19. นางอุไร มาศวิเชียร 
 20. นางสำราญ บุตรศรี 
 21. นภา พุกอิ่ม 
 22. มณีวรรณ ถิรคุณพานิชย์ 
 23. นายสำเริง ถิรคุณพานิชย์ 
 24. นางสาวกาญจนา กลั่นคันฑา 
 25. จริยาพร แซ่อึ้ง 
 26. นางนิต บุญยอด 
 27. นางสาวมะลิวัลย์ จันทร์ชลอ 
 28. นางจินดา คำนวนสินธ์ุ 
 29. สิรภรณ์ อ่อนเพ็ง 
 30. สมใจ ทองหุ้ม 
 31. นางกิ่งกาญจน์ อรุณวัชรินทร์ 
 32. นายประเสริฐ อรุณวัชรินทร์ 
 33. นายมาโนต วันดี 
 34. นางสาวอุบล อัครวงษ์ 
 35. อัญชลี ปัญโญ 
 36. มลฤดี ปัญโญ 
 37. นางบุญมี ควรอาจ 
 38. นายมานพ ควรอาจ 
 39. นางอัมพร กออนันตกุล 
 40. นางสาวดวงถวิล ปรีชนิธิ 
 41. นางสุนีย์ บุญมา 
 42. นางสาวสุนันท์ พลาพูลทวีสิน 
 43. นางลัดดา ฉัตรทองถาวร 
 44. นายสุรสิทธิ์ เสรีวัตร 
 45. นางภานุมาศ พรมมา 
 46. นางสมใจ ทักษ์เสถียร 
 47. นางสมร อ้วนสอาด 
 48. ประเทืองศักดิ์ อ้วนสอาด 
 49. นางสาวคนึงนิตย์ ศรีบางพูน 
 50. นางรุ่งทิพย์ วิมลขจรกิตติ 
 51. ชัยสิงห์ ปัทมนกุล 
 52. นางพรรณี สารากรชัย 
 53. นางติ๋ม เมียงชัย 
 54. นายวีระศักดิ์ ปทุมแก้ว 
 55. สุกานดา ชัยประกายวรรณ์ 
 56. รุ่งระวี สื่อประสาร 
 57. วราพร จันทร์ช่วง 
 58. นายสุพจน์ ชุ่มปลั่ง 
 59. นางสาวิตรี อ่อนสมจิตร 
 60. พรทิพย์ ศิริรัตน์หอมสุด 
 61. สมศักดิ์ มธุรชาติวานิช 
 62. นางสาวกชพรรณ ธนาพงษ์กุล 
 63. นางสาวสุวรรณี ธำรงค์เทพพิทักษ์ 
 64. นางสาวสุกัญญา พรหมพูล 
 65. นางประภา จุฬา 
 66. จตุพร แซ่ลิ้ม 
 67. นางสาวน้อย ยรรยงพาณิชย์ 
 68. นางสาวนุชจรี ธนสิทธิ์สมบูรณ์ 
 69. นางสาวสุรีย์ ธนสิทธิ์สมบูรณ์ 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต