ตรวจสุขภาพ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-567-1487

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 1. พาดารัก พิชิตวิริยะกุล 
 2. ยุวดี ศิริชัยวัฒนาโยธิน 
 3. ปัทวรรณ์ ตั้งวรกุลชัย 
 4. สุมลธา โพธิ์ไชย 
 5. น.ส.กาญจนา มงคลศิริ 
 6. ขวัญเมือง กล่ำอยู่สุข 
 7. สุนันท์ มรรคชีวะ 
 8. นิภา แซ่เฮ้ง 
 9. นาง อรณิชชา ตระกูลคงสิงขร 
 10. รัตนาภรณ์ เนครครุธ 
 11. น.ส.อัจฉรา สุวรรณกษาปณ์ 
 12. อาทิตย์ เรืองจินดาวลัย 
 13. วิไลลักษณ์ กล่ำอยู่สุข 
 14. วันทนา บัวทอง  
 15. น.ส.วราภรณ์ ต้องรักโรจน์ 
 16. นางอุไร แก้วประดิษฐ 
 17. ธันยมัย ธาดากุล 
 18. อิสรีย์ ตั้งอภิวรคุณ 
 19. นางสาวสายทอง สกุลณาทวงษ์ 
 20. นางสาวยุภาพร นวมแหลม 
 21. นางพรอุษา สุวรรณดี 
 22. นางมณีวรรณ ถิรคุณพานิชย์ 
 23. สมชาย สวนนันท์ 
 24. นางบุณณดา บุญมี 
 25. นางบังอร สีกล่ำ 
 26. สุรนุช นาคกระแสร์ 
 27. นางสมถวิล ทรัพย์สิน 
 28. อิสรีย์ ตั้งอภิวรคุณ 
 29. นางสาวกัญญาภรณ์ บ้วนกลาง 
 30. นางสาวมาลี วันดี 
 31. สุพร บุญจันทร์ 
 32. บุญเชิด บุญจันทร์ 
 33. จันทิมา สุดพรหม 
 34. โชติ โชติอัครรัตน์ 
 35. พิมพ์พิศา ตั้งคุรุสรณ์ 
 36. บรรพต ทักษ์เาถียร 
 37. ปราณี เย็นสุข 
 38. เพชรชมภู ยิ้มละม้าย 
 39. นายจรัญ สุขกายา 
 40. ชัยสิงห์ ปัทมนกุล 
 41. นาง ชลนัดชา ช่วงมณีโชติ 
 42. นาย สำรวย ศรีเสียงใส 
 43. นาย พินิจ จันทร์พงษ์ 
 44. นางสาว อำพร ผ่อนตาม 
 45. นาย วิชัย วงษ์สุรินทร์ 
 46. นางสาว ลักษณ์สิตา นิลสุวรรณ์ 
 47. นาย ฟูชิด อินทร์นอก 
 48. นาง อุบล อุย่สบาย 
 49. นางสาว จรรยา คิดการ 
 50. นาง ทองขาว กาคำ 
 51. นางสาว นกแก้ว คงคา 
 52. นาย ประกอบ สันตะละ 
 53. นาง ศิริทิพย์ จันทร์เพ็ญ 
 54. วรางค์ภรณ์ ตั้งไพบูลย์ 
 55. วรดา รุ่งเรือง 
 56. อมรวรรณ โสพะบุญ 
 57. รุ่งระวี สื่อประสาร 
 58. กนกพรรณ เพชรมณีสดสวย 
 59. ฐิติรัตน์ พิมพ์สิน 
 60. จินดา ไกรทองสุข 
 61. วรพรรณ สุนทรธัย 
 62. ชมชนก ตั้งคุรุสรณ์ 
 63. นายสมบัติ ลาพงษ์ 
 64. สิตางค์ พิจิตรพลากาศ 
 65. ชนนพร อินทรวัฒน์ 
 66. นางบุญส่ง สมคำเพชร 
 67. นายธนพัฒน์ สมคำเพชร 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต