โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ


ปีงบประมาณ :
โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-30 กันยายน 2562
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-15 กันยายน 2562
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-29 ธันวาคม 2561
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562
สุขใจ วัยสูงอายุ
ช่วงเวลา 27 ธันวาคม 2561-27 ธันวาคม 2561
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
ช่วงเวลา 5 ตุลาคม 2561-6 กันยายน 2562
ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ
ช่วงเวลา 2 กรกฎาคม 2562-20 สิงหาคม 2562
พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ
ช่วงเวลา 25 เมษายน 2562-25 เมษายน 2562
สร้างเสริมชีวี ตามวิถีไทย
ช่วงเวลา 11 เมษายน 2562-11 เมษายน 2562
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-31 สิงหาคม 2562
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
ช่วงเวลา 15 มิถุนายน 2562-15 กันยายน 2562
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ช่วงเวลา 23 สิงหาคม 2562-23 สิงหาคม 2562
เสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุด้วยกีฬาพื้นบ้าน
ช่วงเวลา 6 กันยายน 2562-6 กันยายน 2562
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต