โครงการ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข


ปีงบประมาณ :
สร้างเสริมสุขภาวะทางกายในเด็กด้อยโอกาส
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2563-30 มิถุนายน 2563
ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562-31 สิงหาคม 2563
อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563
สุขใจคลายปวดด้วยคลื่นเหนือเสียง
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562-15 กันยายน 2563
ปอดดี ปอดแย่ รู้แน่ แก้ไขทัน
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2562-30 กันยายน 2563
เด็กรุ่นใหม่ ปลอดภัย ว่ายน้ำเป็น
ช่วงเวลา 2 พฤศจิกายน 2562-1 ธันวาคม 2562
แอร์โรบิคสูงวัยในสระว่ายน้ำ
ช่วงเวลา 2 มีนาคม 2563-30 มิถุนายน 2563
หนูน้อยนครรังสิต ห่างไกลฟันผุ
ช่วงเวลา 16 ตุลาคม 2562-20 สิงหาคม 2563
บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ นครรังสิต
ช่วงเวลา 16 ตุลาคม 2562-15 กันยายน 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี
ช่วงเวลา 4 พฤศจิกายน 2562-28 สิงหาคม 2563
เยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562-19 พฤษภาคม 2563
ประชาธิปัตย์สานใจห่วงใยผู้สูงวัยฟันดี
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (หมู่3)
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562-15 กันยายน 2563
ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากเด็กประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562-15 กันยายน 2563
ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด
ช่วงเวลา 10 ตุลาคม 2562-1 กันยายน 2563
จิตอาสาธนาคารบุญ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563
ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2563-30 กันยายน 2563
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 2
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562-15 กันยายน 2563
การพัฒนางานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ช่วงเวลา 1 ธันวาคม 2562-30 กันยายน 2563
คนรังสิตรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ช่วงเวลา 13 มีนาคม 2563-12 มิถุนายน 2563
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562-15 กันยายน 2563
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต