โครงการ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข


ปีงบประมาณ :
เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต
ช่วงเวลา 2 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 2 ปี 2562
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2562
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2562
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2561,1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562, 1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562, 1 กรกฎาคม 2562-31 สิงหาคม 2562
ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิตประจำปีการศึกษา 2562
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562
วัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็งประจำปีการศึกษา 2562
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562
ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิตประจำปีการศึกษา 2562
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต
ช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการๆ ช่วยเหลือ/การป้องกันตนเองและผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำในเด็ก
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-31 พฤษภาคม 2562
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ช่วงเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2562-30 เมษายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-31 พฤษภาคม 2562
กายภาพบำบัดใส่ใจอาการปวด
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2562-31 กรกฎาคม 2562,1 พฤษภาคม 2562-31 พฤษภาคม 2562, 1 มิถุนายน 2562-30 มิถุนายน 2562, 1 กรกฎาคม 2562-31 กรกฎาคม 2562
อบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-15 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ห่างไกลปัญหาออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มคนวัยทำงาน ปี 2562
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-15 กันยายน 2562
คนรังสิตรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ช่วงเวลา 13 มีนาคม 2562-13 มิถุนายน 2562
พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและนักเรียนมัธยมศึกษา ให้มีความรู้และเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-15 กันยายน 2562
รวมพลังคนรังสิตเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ช่วงเวลา 2 พฤษภาคม 2562-2 สิงหาคม 2562
การพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2562-13 กันยายน 2562
รู้...ทัน...ครรภ์เกินกำหนด ลด Birth Asphyxia
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2561-15 กันยายน 2562
พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ในเขต ตำบลประชาธิปัตย์
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-15 กันยายน 2562
ปอดดี ต้องฟื้นฟู
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-15 กันยายน 2562
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-30 กันยายน 2562
35 + สะดวกสุข
ช่วงเวลา 21 กรกฎาคม 2562-25 กรกฎาคม 2562
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร
ช่วงเวลา 15 พฤษภาคม 2562-15 สิงหาคม 2562
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต