โครงการวิถีชีวิตคนรังสิต กับอาหารสมุนไพร


ณ บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

คลองรังสิตประยูรศักดิ์

วันที่ 18 พ.ย.61