รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ

รุ่นที่ 7


สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ กองสาธารณสุข ชั้น 7 โทร. 02-567-1467

โรงเรียนผู้สูงอายุ

รุ่นที่ 7


ณ ห้องหงส์มังกร ชั้น12

วันที่ 14 พ.ย.61

โครงการวิถีชีวิตคนรังสิต กับอาหารสมุนไพร


ณ บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

คลองรังสิตประยูรศักดิ์

วันที่ 18 พ.ย.61

พัฒนาการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต