โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง
    1.1.2 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในการเเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    1.1.3 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เด็กนักเรียน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    1.1.4 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 1590 คน
    เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์) และโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) และโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) และโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินมสุทร) และโรงเรียนเพียรปัญญา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เปรมปรีดิ์) และโรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ , โรงเรียนดวงกมล

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจข้อมูลในการจัดทำโครงการ
    - ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอคำปรึกษา
  2.2 ขั้นดำเนินการ- เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
    - จัดประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน
    - ขออนุมัติและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ
    - ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันตนเองตามแนวทาง new normal
    - สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน เฉพาะบุคคล เช่น หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ล้างมือ ฯลฯ
    - ติดตาม สรุปผลดำเนินงาน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 55,846.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- จัดซื้อหน้ากากผ้าสำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี จำนวน 1030 ชิ้นๆละ 20 บาท เป็นเงิน 20,600.00 บาท
- จัดซื้อหน้ากากผ้าสำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี จำนวน 2150 ชิ้นๆละ 15 บาท เป็นเงิน 32,250.00 บาท
- ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร จำนวน 7 ป้ายๆละ 428 บาท เป็นเงิน 2,996.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,846.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กนักเรียน ครู และบุคลากร มีความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทาง new normal
    2. ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.9 อื่นๆ(ระบุ) 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต


นางศิริวรรณ ปักษี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต