โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      แอร์โรบิคสูงวัยในสระว่ายน้ำ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายที่สามารถบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมได้
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ออกกำลังกายด้วยการเต็นแอร์โรบิคในสระว่ายน้ำ
    1.1.3 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน และเป็นการป้องกันโรคซึมเศร้า
    1.1.4 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้การออกกำลังกายในน้ำ ทำให้ระบบความดันโลหิตและการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำห่างไกลจากโรคซึมเศร้า
    1.2.3 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำมีอาการของข้อเข่าเสื่อมดีขึ้น
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- เสนอโครงการเพื่่อขออนุมัติ
    - จัดหาวิทยากรนำเต้นแอร์โรบิคในสระว่ายน้ำ
    - จัดเตรียมสถานที่โดยใช้สระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต
    - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดวิทยากรนำเต้นแอร์โรบิคในสระว่ายน้ำให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมครั้งละ 30 คน สัปดาห์ละ 3 วัน เป็นเวลา 3 เดือน
    - ตรวจวัดความดันโลหิตก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และประเมิณผลการเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครบ 3 เดือน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 10 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ สระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 116,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 500.00 บาท
- ค่าโฟมเส้นสำหรับว่ายน้ำ เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าเข็มขัดลอยตัวในน้ำ เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำแอร์โรบิค เป็นเงิน 11,700.00 บาท
- ค่าเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ เป็นเงิน 70,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,200.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำมีอาการดีขึ้นจากโรคข้อเข่าเสื่อม
    2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำมีจิตใจแจ่มใส ร่างเริง ห่างไกลจากโรคซึมเศร้า
    3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำมีภาวะความดันของเลือดดีขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
      

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต


นายพิเชษฐ์ ไหวติง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิกาสังคม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต