โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อบรมเชิงปฏิบัติการวอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
    1.1.2 เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายโดยการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในกลุ่มเป้าหมาย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายด้วยกีฬาวอลเลย์บอลอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
    นักเรียนที่สนใจในกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 60 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุม วางแผนดำเนินการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาวอลเลย์บอล
    - ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการวอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ ในโรงเรียนธัญบุรีโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี ในวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษจิกายน 2563 – 5 พฤษภาคม 2564 จำนวน 70 วัน ในเวลา 16.30 – 19.30 น.
    - ประเมินผลการดำเนินงานโดยการตอบแบบสอบถามผ่านคิวอาร์โค๊ต
    - หมายเหตุ กิจกรรมนี้ใช้คณะวิทยากรที่จบทางด้านพลศึกษา จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ในการฝึกอบรม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 5 พฤษภาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 64,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ท่าน ชั่วโมงละ 200 บาท วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 70 วัน เป็นเงิน 48,000.00 บาท เป็นเงิน 42,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ตร.ม.ละ 150 บาท จำนวน 10 ตร.ม. เป็นเงิน 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ลูกวอลเลย์บอล MVA 300 จำนวน 14 ลูก ลูกละ 1,500 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท เป็นเงิน 21,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 64,500.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนธัญบุรี
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนธัญบุรี


นายชาลี วัฒนเขจร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต