โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) จากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) จากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว)
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 1 ร้อยละ 95 ของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว)มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 976 คน
    สมาชิกผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว)ในเขตเทศบาลนครรังสิตและเจ้าหน้าที่ประจำจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร และจุดบริการท่ารถ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมตัวแทนผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว)ภายในเขตเทศบาลนครรังสิต
    - มอบหมายงานและจัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) จากการให้บริการของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว)
    - จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว)
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด 29 พฤษภาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ เขตเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 66,104.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ติดขวดสเปรย์ จำนวน 976 แผ่น แผ่นละ 2 บาท เป็นเงิน 1,952.00 บาท
- ถังพ่นน้ำยา ขนาด 5 ลิตร จำนวน 30 ถัง ถังละ 250 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ถังพ่นน้ำยา จำนวน 30 แผ่น แผ่นละ 10 บาท เป็นเงิน 300.00 บาท
- กระบอกฉีดน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 976 กระบอก กระบอกละ 27 บาท เป็นเงิน 26,352.00 บาท
- โต๊ะวางอุปกรณ์พ่นน้ำยา จำนวน 10 ชุด ชุดละ 2,600 บาท เป็นเงิน 26,000.00 บาท
- แผ่นป้ายความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดโควิด 19 เป็นเงิน 4,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,104.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ให้บริการประจำจุดจำหน่ายตั๋ว ท่ารถโดยสาร และผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว) ภายในเขตเทศบาลนครรังสิตปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว)ในเขตเทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว)ในเขตเทศบาลนครรังสิต


นายปัญญา เลิศหงิม ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว)ในเขตเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต