โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ติดตามเฝ้าระวังการกระจายเชื้อไวรัส (COVID-19) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อจัดทำข้อมูลบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง
    1.1.2 เพื่อคัดกรองค้นหาบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงและรายงาน
    1.1.3 เพื่อป้องกันการติดต่อแพร่ระบาดโดยติดตาม เฝ้าระวัง ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 95 ของคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการด้านการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ไม่เกิดการติดเชื้อไวรัส (COVID-19) จากการปฏิบัติภารกิจ
    1.2.2 มีมาตรการและขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) จากการปฏิบัติภารกิจคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการด้านการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 1200 คน
    คณะกรรมการชุมชนทั้งหมด 83 ชุมชน และคณะกรรมการด้านการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการด้านการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง
    - ให้สำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง
  2.2 ขั้นดำเนินการ- คัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด หรือผู้ไปร่วมกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็น จำนวนมาก
    - จัดทำบัญชีรายชื่อตามแบบที่กำหนด เพื่อเฝ้าติดตามสังเกตอาการเป็นระยะ 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดขอความร่วมมือผู้นั้นแจ้งงดหรือเลี่ยงการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน/ชุมชนไว้ก่อนและส่งแบบรายงานให้กับเทศบาล
    - กรณีพบผู้เป็นหรือมีเหตุสงสัยเป็นโรคติดเชื้อให้รับแจ้งเทศบาลทราบทันที เพื่อส่งข้อมูลให้กับคณะทำงานสอบสวนโรคหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 20 เมษายน 2563 สิ้นสุด 15 กรกฎาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 99,750.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 1,600 แผ่นๆ ละ 2 บาท เป็นเงิน 3,200.00 บาท
- ค่าถุงมือ 100 กล่องๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่ากระบอกฉีดน้ำ 200 อัน ๆ ละ 27 บาท เป็นเงิน 5,400.00 บาท
- ค่าขวดสเปรย์ใส จำนวน 1,600 ขวดๆ ละ 19 บาท (ได้รับน้ำยาทำความสะอาดการสนับสนุนจากเทศบาล) เป็นเงิน 30,400.00 บาท
- ค่าหน้ากากป้องกัน (Face shield) จำนวน 325 ชิ้นๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 48,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 99,750.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,750.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ชุมชนมีข้อมูลบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่กลุ่มเสี่ยง
    2. บุคคลมาเดินจากต่างพื้นที่กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)
    3. ไม่มีแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) จากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลนครรังสิต


นางกฤษณา เรณูรส ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต