โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในผู้สูงอายุ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้้อ โดยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและให้ความรู้ในการดูแลตนเองอยู่ที่บ้าน
    1.1.2 กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง และญาติ สามารถดูแลตัวเองในบ้านได้ถูกต้อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากไวรัสโคโรนา 2019
    1.2.2 ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคในกลุ่ีมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 2000 คน
    กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหารือคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการ
    - จัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประสานแกนนำสุขภาพชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรม
    - ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง
    - ขอความร่วมมือดำเนินงานจากแกนนำสุขภาพ ในการเยี่ยมและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 20 เมษายน 2563 สิ้นสุด 20 พฤษภาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 76,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- แผ่นพับความรู้ 2000 แผ่น ๆละ 5 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- สติกเกอร์ 2000 ชิ้น ๆละ 2 บาท (ได้รับการสนับสนุน หน้ากากอนามัย จากเทศบาลนครรังสิต) เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ เช่น ถุงซิป กล่องพลาสติก เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ถุงมือยาง ทางการแพทย์ จำนวน 100 กล่อง ๆละ 120 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ฟ๊อกกี้ 1500 ชิ้นๆละ 27 บาท (ได้รับการสนับสนุนน้ำยาแอลกอออล์ จากเทศบาลนครรังสิต) เป็นเงิน 40,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ไม่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โคโรน่า
    2. กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง และญาติ สามารถดูแลตัวเองในบ้านได้ถูกต้อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต