โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) จากการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) จากการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 95 ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 2270 คน
    สมาชิกผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครรังสิต
    - มอบหมายงาน และจัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) จากการให้บริการของผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
    - จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 20 เมษายน 2563 สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ เขตเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 47,670.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ขวดสเปรย์เปล่าพลาสติก ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 2,270 ขวด ขวดละ 19 บาท เป็นเงิน 43,130.00 บาท
- ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ติดขวดสเปรย์ 100 มิลลิลิตร จำนวน 2,270 แผ่น แผ่นละ 2 บาท เป็นเงิน 4,540.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,670.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครรังสิตมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในเขตเทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในเขตเทศบาลนครรังสิต


นายมานพ เจตเกษตรการณ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในเขตเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต