โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การป้องกันและควบคุมโรคโควิดในการปฏิบัติการกลุ่มอาสากู้ชีพในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จากกลุ่มเสี่ยง หรือจากผู้ป่วยในขณะปฏิบัติภารกิจของอาสากู้ชีพภาคประชาชนที่อยู่ในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต หรือการรับส่งผู้ป่วยไปสถานพยาบาล
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 95 ของอาสากู้ชีพภาคประชาชนที่อยู่ในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต ไม่เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากการปฏิบัติภารกิจ
    1.2.2 มีมาตรการและขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจากการปฏิบัติภารกิจของอาสากู้ชีพภาคประชาชนที่อยู่ในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 2000 คน
    อาสากู้ชีพภาคประชาชนที่อยู่ในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต จำนวน 50 คน และประชาชนที่ให้บริการรวมทั้งสิ้น 2000 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมอาสากู้ชีพภาคประชาชนที่อยู่ในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต กำหนดแนวทางและวิธีการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
    - กำหนดรายละเอียดของ “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล” (Personal Protective Equipment, PPE). ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติภารกิจกู้ชีพกู้ภัย
    - มอบหมายงานและจัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจากการปฏิบัติภารกิจของอาสากู้ชีพภาคประชาชนที่อยู่ในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต
    - ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE). และจัดทำตู้ป้องกันการติดเชื้อบนรถพยาบาลฉุกเฉิน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 20 เมษายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 98,750.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าชุดพลาสติกชนิดยาวคลุมถึงขาและแขนยาวใส่ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 200 ชุดๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- ค่ารองเท้าบูทยาว จำนวน 50 คู่ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดไฟฟ้า จำนวน 4 ถังๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ค่าหน้ากากอนามัย แมสปิดจมูก N95 จำนวน 100 อันๆ ละ 92 บาท เป็นเงิน 9,200.00 บาท
- ขวดสเปรย์เปล่าพลาสติกใส จำนวน 2,000 ขวดๆ ละ 19 บาท เป็นเงิน 38,000.00 บาท
- ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 2,000 แผ่นๆ ละ 2 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 94,700.00 บาท
ค่าอุปกรณ์ทำตู้ป้องกันการติดเชื้อบนรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 ตู้ เช่น
- เหล็กฉากมีรู ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 8 เส้นๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,600.00 บาท
- ค่าน็อตเหล็กฉาก จำนวน 2 ห่อๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 300.00 บาท
- ค่าเทปตีนตุ๊กแก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 ม้วนๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าพลาสติกใส ขนาดกว้าง 54 นิ้ว จำนวน 3 ม้วนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,750.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. อาสากู้ชีพภาคประชาชนที่อยู่ในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต ไม่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด จากการปฏิบัติภารกิจ
    2. มีมาตรการและขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจากการปฏิบัติภารกิจของอาสากู้ชีพภาคประชาชนที่อยู่ในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มอาสาสมัครกู้ชีพภาคประชาชนในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มอาสาสมัครกู้ชีพภาคประชาชนในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต


นายณรงค์ ก๋ำรามัญ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานอาสาสมัครกู้ชีพภาคประชาชนในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต