โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
       เยาวชนนครรังสิต เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยลดอุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิต
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นจากอุบัติเหตุทางน้ำได้
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายว่ายน้ำได้
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ
    1.2.3 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสอบผ่านการฝึกปฏิบัติช่วยเหลือผู้อื่น
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 120 คน
    นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ม.1-4 จำนวน 120 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- โรงเรียนมัธยมนครรังสิตร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีดำเนินงานโครงการเยาวชนนครรังสิต เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น
    - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามกำหนดการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร ตามเนื้อหาดังนี้
    - อุบัติเหตุที่เกิดจากน้ำ
    - การฝึกว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน
    - วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำที่ถูกต้อง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ สระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต และห้องประชุมจันทรสุข โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 88,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 1 คน จำนวน 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คนๆ 2ชั่วโมงๆ 600 บาท จำนวน 19 วัน เป็นเงิน 68,400.00 บาท
- ค่าป้ายโครงการ ตารางเมตรละ 150 บาท ขนาด 4 ตารางเมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 600.00 บาท
- กระดานลอยน้ำ จำนวน 30 แผ่น ราคาแผ่นละ 250 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- แว่นตาว่ายน้ำ จำนวน 30 อัน ราคาอันละ 300 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนสามารถเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนมัธยมนครรังสิต


นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต