โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ออกกำลังกายด้วยฟุตซอลโรงเรียนดวงกมล

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รักการเล่นกีฬาฟุตซอลอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
    1.1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขและเป็นการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
    1.1.3 เพื่อแก้ปัญหาและห่างไกลจากสิ่งที่หมกมุ่นสื่อเกมอินเตอร์เน็ตต่างๆ
    1.1.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมที่ดีตามช่วงวัยที่เหมาะสม
    1.1.5 เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนรู้จักกฎ กติกาและมารยาทที่ดีในการเล่นฟุตซอล
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 จำนวนผู้รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
    1.2.2 แบบประเมินผล
    1.2.3 ร้อยละละ 90 ของจำนวนผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองได้ และเล่นกีฬาฟุตซอลอย่างปลอดภัย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    1. จัดรับสมัครเด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลนครรังสิต ที่มีความสนใจ เข้าร่วมและอบรม 2. จัดอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 2 วันๆละ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย - กติกาการแข่งขัน - มารยาทนักกีฬาในสนาม - การเล่นเป็นทีม - อื่นๆตามความเหมาะสม 3. จัดหาวิทยากร ฝึกอบรม กีฬา

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
    - ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    - จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อ/จ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ และจัดหาวิทยากร
    - ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
    - ประชาสัมพันธ์โครงการออกกำลังกายด้วยฟุตซอลโรงเรียนดวงกมล จัดทำประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ
    - เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายด้วยฟุตซอลโรงเรียนดวงกมล ณ โรงเรียนดวงกมล
    - ดำเนินการอบรมตามโครงการออกกำลังกายด้วยฟุตซอลโรงเรียนดวงกมล
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดวงกมล

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 22,250.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ลูกฟุตบอลเบอร์ 3.5 450/ลูก จำนวน 25 ลูก เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท ต่อคน ต่อมื้อ จำนวน 50 คน/2 วัน) เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ (ขนาด 220*180 cm) 2×650 เป็นเงิน 1,300.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คนๆ 3 ซม.ๆละ 600 บาท / 2 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท เป็นเงิน 7,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,250.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็ก เยาวชนและประชาชน รักการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขและเป็นการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
    3. เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเชิงกีฬา
    4. เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จัก การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนดวงกมล
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนดวงกมล


นายเดช จงรักพงศ์เผ่า ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต