โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ภาวะโภชนาการโรงเรียนดวงกมล

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินได้รับการเฝ้าระวังและดูแลที่เหมาะสม
    1.1.2 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกิน มีน้ำหนักตัวลดลง
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    เด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 30 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุกประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ดำเนินการชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงเด็กนักเรียนทุกเดือน
    - จัดกิจกรรมด้วยการเต้นแอโรบิค
    - ให้ความรู้เรื่องภาวะโภชนาการเกิน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดวงกมล

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 12,650.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ (ขนาด 220*180 cm) 1×650 เป็นเงิน 650.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 1 คน ๆละ 300 บาท/ชั่วโมง/วัน จำนวน 40 ครั้ง เป็นเงิน 12,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,650.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน มีน้ำหนักลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนดวงกมล
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.9 อื่นๆ(ระบุ) การออกกำลังกายด้วยแอโรบิค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนดวงกมล


นายสันทัด ปล่องทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดวงกมล

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต