โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (แบดมินตัน ) โรงเรียนดวงกมล

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รักการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
    1.1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขและเป็นการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
    1.1.3 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเชิงกีฬา
    1.1.4 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จัก การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 จำนวนผู้รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
    1.2.2 แบบประเมินผล
    1.2.3 ร้อยละละ 90 ของจำนวนผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองได้ และเล่นกีฬา แบดมินตัน อย่างปลอดภัย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    1. จัดรับสมัครเด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลนครรังสิต ที่มีความสนใจเข้าร่วมและอบรบ 2.จัดอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 2 วันๆละ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย - กติกาการแข่งขัน - มารยาทนักกีฬาในสนาม - การเล่นเป็นทีม - อื่นๆตามความเหมาะสม 3. จัดหาวิทยากร ฝึกอบรม กีฬา

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
    - ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    - จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อ/จ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ และจัดหาวิทยากร
    - ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
    - ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (ฟุตบอล) ดังนี้ 1. จัดทำประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ จอ LED ช่อง MSS 2. หนังสือพิมพ์รังสิตโพสต์ 3. เสียงตามสายในชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
    - เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (แบดมินตัน) ณ โรงเรียนดวงกมล
    - ดำเนินการอบรมตามโครงการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (แบดมินตัน)
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดวงกมล

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 25,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ลูกขนไก่ 5 ชุด ชุดละ 800×5 เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรมไม้แบดมินตัน 10 อัน ชุดละ 1000×10 เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท ต่อคน ต่อมื้อ จำนวน 50 คน/2 วัน) เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลโครงการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (แบดมินตัน) ขนาด1.50x3 เมตร เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าเอกสารในการอบรม/เกียรติบัตร (50 คน) เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คนๆ 3 ซั่วโมง.ๆละ600 บาท/ 2 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท เป็นเงิน 7,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็ก เยาวชนและประชาชน รักการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขและเป็นการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
    3. เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเชิงกีฬา
    4. เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จัก การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนดวงกมล
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนดวงกมล


นายเดช จงรักพงศ์เผ่า ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต