โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัส Covid-19

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019
    1.1.2 เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019
    1.1.3 เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดไม่ให้เป็นพาหะนำโรค โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและให้ความรู้ในการกักกันตนเองอยู่ที่บ้าน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ไม่เกิดการระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 80000 คน
    ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหารือกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการ
    - จัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรมและขอความร่วมมือในการดำเนินงาน
    - จัดกิจกรรมรณรงค์ความรู้ให้พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น เช่น ป้ายรถเมล์ ศูนย์การค้า ตลาด ฯลฯ
    - ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อต่างๆเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019
    - จัดเก็บข้อมูลการแจ้งข่าวสารการเดินทางกลับหรือแวะพัก ในประเทศกลุ่มเสี่ยง
    - การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่่เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,156,825.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมรณรงค์ จำนวน 3 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน
- ค่านำ้ดื่ม เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- แอลกอฮอล์เจลล้างมือขนาดบรรจุ 45 ซีซี จำนวน 3,000 หลอดๆละ 50 บาท(หมายเหตุราคาสิ้นค้าไม่แน่นอนปริมาณของอาจไม่ไดตามเสนอขอดำเนินงานภายใต้วงเงินที่อนุมัติ) เป็นเงิน 150,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 153,000.00 บาท
กิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรค
- น้ำยาฆ่าเชื้อขนาด 1 ลิตร /ขวดๆละ 4,500 บาท จำนวน 100 ขวด เป็นเงิน 450,000.00 บาท
- เครื่องวัดอุณหภูมดิจิตอล ชนิดอินฟาเรด จำนวน 9 เครื่องๆละ 3,800 บาท เป็นเงิน 34,200.00 บาท
- แอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ 450 ซีซี จำนวน 100 ขวดๆละ 300 บาท(หมายเหตุราคาสิ้นค้าไม่แน่นอนปริมาณของอาจไม่ไดตามเสนอขอดำเนินงานภายใต้วงเงินที่อนุมัติ) เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- กลีเซอรีน ขนาด 450 ซีซี /ขวด ๆละ 200 บาทจำนวน 4 ขวด เป็นเงิน 800.00 บาท
- ขวดสเปรย์ ขนาดบรรจุ 100 ซีซี ๆขวดละ 60 บาท จำนวน 100 ขวด เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- กระบอกฉีดน้ำฟ็อกกี้ จำนวน 1,000 ขวด ๆละ 31 บาท เป็นเงิน 31,000.00 บาท
- เครื่องพ่นเคมีฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง จำนวน5 เครื่องๆละ89,000 บาท เป็นเงิน 445,000.00 บาท
- ถังพลาสติกเก็บน้ำขนาด 50 ลิตร มีรูน้ำเข้า พร้อมก๊อกน้ำกันสนิมจำนวน7ถังๆละ975บาท เป็นเงิน 6,825.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,003,825.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,156,825.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. มีระบบการประสานงานและฐานข้อมูลเฝ้่าระวังควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพร่วมกับโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    2. ไม่พบการระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ของเทศบาลนครรังสิต

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเฝ้่าระวังควบคุมโรค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต