โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      นครรังสิตร่วมต้านวิกฤต COVID-19

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งสามารถทำหน้ากากอนามัยจากผ้าป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง
    1.1.2 เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าให้เป็นครู ก (อาสา) ในการสอนทำหน้ากากอนามัยในชุมชน
    1.1.3 เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดไม่ให้เป็นพาหะนำโรค โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและให้ความรู้ในการกักกันตนเองอยู่ที่บ้าน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถให้ความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าและแอลกอฮอล์ล้างมือได้ในชุมชนได้
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019และสามารถทำหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เอง
    1.2.3 ไม่พบการระบาดของโรคในพื้นที่ของเทศบาลนครรังสิต
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 2000 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ( ครู อสม. จพสช. อปพร. เจ้าพนักงานเทศบาล และประชาชนผู้สนใจ)

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการ จพสช. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรมและขอความร่วมมือในการดำเนินงาน
    - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ได้แก่กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 การทำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ
    - ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อต่างๆเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019
    - แกนนำ ครู ก ให้ความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยในชุมชน โรงเรียน และ ชมรมต่างๆ
    - กลุ่มแกนนำสุขภาพสำรวจกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด และส่งต่อข้อมูลการเฝ้าระวังให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคทราบ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 24 พฤษภาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 159,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ และคัดเลือกครู ก
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 25 บาทจำนวน 100คน เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ได้แก่อุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ เอกสารความรู้ฯลฯ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,500.00 บาท
กิจกรรมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด
- แผ่นพับการปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมโรค จำนวน 2,000 แผ่นๆละ 6 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- หน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า จำนวน 1,000 ชิ้นๆละ 20 บาท เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- แอลกอฮอล์เจลล้างมือขนาดบรรจุ 45 ซีซี จำนวน 1,000 หลอดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- อุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการรณรงค์และคัดกรอง เช่น ป้ายไวนิล ป้ายรณรงค์ ถุงซิบฯลฯ เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- แอลกอฮอล์เจลล้างมือขนาดบรรจุ 300 ซีซี จำนวน 200 ขวดๆละ 185 บาท เป็นเงิน 37,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 149,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ครู ก สามารถสอนการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าและแอลกอฮอล์ล้างมือได้
    2. ไม่พบการระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ของเทศบาลนครรังสิต

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรม จพสช.นครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรม จพสช.นครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรม จพสช.นครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต