โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      แสงสรรค์อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ห่างไกลยาเสพติด

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สร้างความมั่นใจในตนเอง
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายรู้เทคนิคการเล่นดนตรีและนาฏศิลป์ ตามความสนใจของตนเอง
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 80 คน
    นักเรียนโรงเรียนวัดแสงสรรค์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- - จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
    - - ประชุมคณะกรรมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
    - - จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อ/จ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- - ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
    - - ประชาสัมพันธ์โครงการ แสงสรรค์อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ห่างไกลยาเสพติด
    - - จัดทำประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายภายในโรงเรียนวัดแสงสรรค์
    - - เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแสงสรรค์อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ห่างไกลยาเสพติด นักเรียนภายในโรงเรียนวัดแสงสรรค์
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียวัดแสงสรรค์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 376,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- สายกีต้าร์จำนวน 20 ชุดๆละ 300 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ลิ้นแซกโซโฟน จำนวน 20 ชุดๆละ 150 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ไม้กลอง Bass Drum จำนวน 5 คู่ๆละ 1000 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ไม้กลองพาเหรด จำนวน 5 คู่ ๆละ 400 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- น้ำมันหล่อลื่นBrass Instument จำนวน 8 ขวดๆละ 100 บาท เป็นเงิน 800.00 บาท
- ป้ายไวนิลโครงการ 2 x 3 เมตร ตารางเมตรละ 200 บาท จำนวน 6 ตารางเมตร เป็นเงิน 1,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000.00 บาท
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย จำนวน 80 คน มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าสมณาคุณวิทยกรบรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 18,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 29,600.00 บาท
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม เช้า -บ่าย จำนวน 80 คน มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าสมณาคุณวิยทากรบรรยาย จำนวน 1 ขั่วโมง ๆ ละ 1200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมณาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน จำนวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 1200 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 39,200.00 บาท
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย จำนวน 80 คน มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลาวัน 80 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายจำนวน 1 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน จำนวน 5 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 39,200.00 บาท
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย จำนวน 80 คน มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายจำนวน 1 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน จำนวน 5 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 39,200.00 บาท
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย จำนวน 80 คน มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายจำนวน 1 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน จำนวน 5 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 39,200.00 บาท
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย จำนวน 80 คน มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายจำนวน 1 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน จำนวน 5 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 39,200.00 บาท
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย จำนวน 80 คน มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายจำนวน 1 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน จำนวน 5 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 39,200.00 บาท
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย จำนวน 80 คน มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายจำนวน 1 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน จำนวน 5 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 39,200.00 บาท
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย จำนวน 80 คน มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายจำนวน 1 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน จำนวน 5 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 39,200.00 บาท
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า จำนวน 80 คน มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายจำนวน 1 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน จำนวน 2 ชั่วโมง ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายห่างไกลยาเสพติด เล่นดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสม่ำเสมอ
    2. เพืื่อให้กลุ่มเป้าหมาย กล้าคิด กล้าตัดสินใจในส่ิ่ิงที่ถูกต้อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)


นายอุดม โพธินำแสง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผุ้อำนวยการโรงเรียน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต