โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      รณรงค์ไม่สูบ ไม่ดื่ม

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
    1.1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่สัญจรผ่านเห็นป้ายรณรงค์
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50000 คน
    ประชาชนทั่วไป

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผน ปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
    - ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และงดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลนครรังสิต และพื้นที่สาธารณะ

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 35,616.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 6 ป้าย ๆ ละ 725 บาท เป็นเงิน 4,350.00 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ขนาด 0.7 x 2 เมตร จำนวน 2 ป้าย ๆ ละ 225 บาท เป็นเงิน 450.00 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 8 ป้าย ๆ ละ 3852 บาท เป็นเงิน 30,816.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,616.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายที่มองเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ มีความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต