โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีเวทีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังด้วยวิธีที่ถูกต้องภายใต้การแนะนำของผู้นำออกกำลังกาย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายด้วยบาสโลบอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในระดับดี - ดีมาก และเป็นประจำ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง1

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเพื่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ศึกษาพฤติกรรม/ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในช่วงที่ผ่านมา
    - จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ ผู้นำชุมชน และ ประชาชน
    - ประชาสัมพันธ์/จัดทำ และขออนุมัติโครงการ
    - ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ
    - จัดทำทะเบียนสมาชิกกลุ่มบาสโลบเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1
    - จัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ กลุ่มเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพชุมชน บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1 ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ วันละ 1 ชั่วโมง เวลา 17.30 – 18.30 น. บริเวณ สนามกีฬากลางหมู่บ้าน (ตั้งอยู่ระหว่างอาคารที่ 28 และ 29)
    - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 24 เมษายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ บริเวณสนามกีฬากลางหมู่บ้าน (ตั้งอยู่ระหว่างอาคารที่ 28 และ 29)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 28,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 57 ชั่วโมง ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 17,100.00 บาท
- ค่าเครื่องเสียง 1 ชุด ๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1 ผืน ขนาด 1X3 เมตร และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระดาษ เอ 4 ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,100.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายด้วยบาสโลบอยา่งสม่ำเสมอ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง1
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยบาสโลบ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง1


นางสาวสุธิลา ลืนคำ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง1

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต