โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม
    1.1.2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกำลังกาย
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
    สมาชิกบ้านฟ้าลากูนและประชาชนทั่วไป

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้านฟ้าลากูน และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้สวนสาธารณะ และจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการ
    - นำข้อมูลสุขภาพมาวางแผนดำเนินโครงการฯ
    - เขียนโครงการนำเสนออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานผู้นำออกกำลังกาย
    - ดำเนินกิจกรรมเต้นแอโรบิค จำนวน 48 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุกวัน เสาร์และอาทิตย์ เวลา 17.00 – 18.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ลานกิจกรรม ชุมชนบ้านฟ้าลากูน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 15,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่นกระดาษเอ4 ปากกา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แก้วน้ำดื่มฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย ชั่วโมงละ 300 บาท จำนวน 48 ครั้ง เป็นเงิน 14,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
    2. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคอย่างถูกต้อง
    3. ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในโครงการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูน
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
     7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูน


นายอนันต์ ยศพลวัฒน์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชุมชนบ้านฟ้าลากูน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต