โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สร้างกระบวนการเตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในประเด็น สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และปรับสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
    1.1.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนากำหนดรูปแบบ กลไก การดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในประเด็น สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และปรับสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย เพื่มขึ้น
    1.2.2 ร้อยละ 95 มีแผนงานหรือยุทธศาสตร์ ที่เป็นกลไกสามารถรองรับการเข้าสูสังคมสูงวัย ได้ครอบคลุม 4 มิติ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 120 คน
    คณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนานโยบาย ระบบ กลไก เพื่อรองรับสังคมสูงวัย และกลุ่มประชาชน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - 1. กิจกรรมมี 2 กิจกรรม 1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ในประเด็น สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และปรับสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ให้ประชาชน
    - 1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการ คณะกรรมการพัฒนานโยบาย ระบบ กลไก เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ

4. สถานที่ดำเนินการ

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 0.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  
    
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    
      

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)


( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง 

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต